Ajaran Islam Murni (AIM) Sesuai Al-Quran dan Hadits, berisi artikel yang sudah kami baca dan terjamin keabsahan sumbernya.

Sunday, 24 July 2011

Jumlah Timbangan Amal Di Akherat (Mizan)

Ulama berbeda pendapat mengenai masalah mizan ini, apakah hanya satu ataukah lebih. Ada dua pendapat di kalangan mereka. Itu disebabkan karena nash-nash yang membicarakan tentang mizan ada yang berbentukmufrad” (tunggal) dan ada yang berbentukjama”. Contoh yang berbentuk jamaadalah firman Allah.

Artinya : Kami akan memasang timbangan-timbangan yang tepat pada hari kiamat” [Al-Anbiya : 47]

Artinya : Adapun orang yang berat timbangan-timbangan (kebaikan)nya” [Al-Qari’ah : 6]

Contoh dalam bentukmufraddiantaranya seperti dalam sebuah hadits Nabi Shallallahualaihi wa sallam.

Ada dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, ringan diucapkannya, namun berat dalam timbangannya”.

Oleh karena itu di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa mizan itu satu dan kadang disebut jamaitu didasarkan pada yang ditimbang atau berdasarkan umat. Mizan yang hanya satu itulah yang digunakan untuk menimbang amal perbuatan umat Muhammad, amal perbuatan umat Nabi Musa, amal perbuatan umat Nabi Isa dan seterusnya. Demikian akhirnya kata mizan kadang disebutkan dalam bentuk jama’ (mawazin = timbangan-timbangan) karena melihat banyaknya umat yang akan ditimbang amalnya.

Ulama yang mengatakan bahwa mizan itu secara jumlah memang lebih dari satu beralasan karena pada dasarnya (sebagaimana disebutkan oleh Allah) memang lebih dari satu. Dan jaiz saja bila Allah Ta’ala membuat mizan untuk masing-masing umat atau membuat mizan untuk ibadah fardhu, mizan untukn ibadah nafilah dan sebagainya.

Namun yang lebih jelasWallahualammizan itu hanya satu, akan tetapi berbilang jika dilihat dari yang ditimbang. www.ajaranislammurni.blogspot.com

No comments:

Post a Comment